Wyck Lions gedragsregels

Wyck Lions gedragsregels

Iedereen is welkom bij de Wyck Lions. Plezier, prestaties, veiligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Om voor iedereen, spelers en bezoekers, voor een prettige omgeving te zorgen, vragen we je rekening te houden met een aantal regels. 

Het is van belang om je als lid van de Wyck Lions aan deze regels te houden. De regels gelden in de kantine, in de kleedkamers, de overige delen van het clubhuis en op en rond de velden. 

 • We houden ons aan de sportiviteitsafspraken 
 • We gedragen ons volgens de regels uit onze gedragscode. 
 • We spreken elkaar hierop aan. 
 • We zorgen samen voor een veilige sfeer waar iedereen welkom is. 
 • We gedragen ons netjes. En houden ons aan de regels. 
 • We hebben respect voor elkaar, onze tegenstanders, officials en bezoekers. 
 • We gooien en slaan met ballen alleen binnen de hekken van het speelveld. 
 • We ruimen ons eigen afval op en laten het clubgebouw schoon achter. 
 • We roken nergens wanneer de jeugd speelt. 
 • We drinken geen alcohol als we jonger dan 18 jaar zijn. 
 • We dragen een helm als we aan slag staan. Ook tijdens trainingen. 

Sportiviteitsafspraken: 

Wij willen onze leden een veilige en prettige omgeving bieden waar ze kunnen sporten. We spelen en gedragen ons volgens de sportiviteitsregels. We respecteren en helpen elkaar. 

Voorop staat het volgende: 

 1. We hebben respect voor elkaar, de materialen en de omgeving. 
 2. We spelen eerlijk volgens de regels. 
 3. We spelen sportief, ook als het even niet zo goed gaat. 
 4. Iedereen kan en mag meedoen. 

Dat doen we samen. Daarom hebben we voor iedereen extra afspraken gemaakt: 

Voor de sporters 

 • Je speelt met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 
 • Je speelt volgens de afgesproken wedstrijdregels. 
 • Je vindt eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteert zo goed mogelijk. 
 • Je aanvaardt de beslissingen van scheidsrechters. 
 • Je beïnvloedt de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren. 
 • Je blijft bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag 
 • Je wenst de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent 
 • Je gedraagt je niet onsportief als de tegenstander dat wel doet. 
 • Je wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag. 
 • Je hebt de moed om je eigen fouten te bespreken. Bijvoorbeeld met je trainer, teamgenoten of ouders. 
 • Je respecteert het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 

Voor de ouders en verzorgers 

 • Je dwingt een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport. 
 • Je bedenkt je dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor jouw plezier.
 • Je moedigt jouw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. 
 • Je leert jouw kind dat eerlijkheid net zo belangrijk is als winnen. 
 • Je helpt jouw kind om goed te gaan met het verwerken van een nederlaag. 
 • Je maakt jouw kind nooit belachelijk. Je wordt bij een fout of verlies niet boos. 
 • Je weet dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams. 
 • Je hebt geen kritiek op een scheidsrechter. Je trekt nooit de integriteit van deze personen in twijfel. 
 • Je ondersteunt alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. 
 • Je waardeert de inzet van trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken. 
 • Je gebruikt social media niet om ‘jouw gelijk’ te halen. Maar wel om jouw vereniging in het zonnetje te zetten. 
 • Je geeft applaus bij goed spel van zowel jouw eigen team als de tegenstanders. 

Voor de trainers en coaches 

 • Je zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 • Je gedraagt je sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
 • Je hebt redelijke verwachtingen voor de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdspelers. 
 • Je moedigt jongeren altijd aan om zich te houden aan de wedstrijdregels. 
 • Je laat spelers evenveel in het veld staan. Ook de mindere spelers willen graag spelen en hebben daar recht op. 
 • Je weet dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. 
 • Je schreeuwt niet en maakt de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. 
 • Je zorgt voor veilig materiaal dat geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren. 
 • Je houdt met de trainingstijd rekening met de mate waarin kinderen volwassen zijn. 
 • Je leert de spelers respect te hebben voor de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter. 
 • Je respecteert jouw spelers. Wees gul met lof wanneer ze dat hebben verdiend. 
 • Je blijft op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen. 
 • Je veroordeelt elk gebruik van geweld. 

Voor de bestuurders 

 • Je zorgt dat er gelijke mogelijkheden zijn voor iedereen. Ongeacht vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap. 
 • Je betrekt de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten. 
 • Je staat niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor toeschouwers wordt gemaakt. 
 • Je zorgt dat voorzieningen voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren. 
 • Je houdt de regels en duur van de wedstrijd rekening met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren. 
 • Je zorgt dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als je gul bent met lof voor inzet en prestatie. 
 • Je zorgt dat ouders, trainers en deelnemers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor sportiviteit. 
 • Je biedt korte cursussen voor trainers, coaches en scheidsrechters. Met de nadruk op sportiviteit. 

Voor de scheidsrechters 

 • Je past de regels aan aan het niveau van de spelers. 
 • Je zorgt dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen. 
 • Je zorgt dat zowel op als buiten het speelveld jouw gedrag sportief is. 
 • Je geeft daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel. 
 • Je bent beslist, objectief en beleefd als er fouten worden gemaakt. 
 • Je moedigt verandering van de regels openlijk aan als dit zorgt voor meer spelplezier. 
 • Je denkt eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt. De jeugd doet dit niet voor jouw vermaak. 
 • Je vermijdt het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers en andere officials.

Gedragscode
Wij willen als vereniging voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, een sociaal veilige sportomgeving zijn. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Daarom hebben wij voor onze vrijwilligers een speciale gedragscode gemaakt. We hebben onze gedragsregels opgesteld op basis van de gedragscodes van NOC*NSF en de KNBSB. 

In deze gedragscode omschrijven wij de algemene uitgangspunten voor gedrag. En waar voor ons de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De gedragsregels zijn gericht op iedereen die voor onze vereniging structureel vrijwilligerswerk doet. 

Elke persoon die lid wordt van onze vereniging, gaat akkoord met deze regels. Aanvullend vragen we voor onze trainers en coaches voor de jeugd een Verklaring Omtrent het Gedrag aan.  

Gedragscode functionarissen: 

Een functionaris (zoals een bestuurder, commissielid of andere vrijwilliger): 

Zorgt voor een veilige omgeving.
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren. 

Is dienstbaar.
Handel altijd in het belang van de vereniging en richt je op het belang van de leden. 

Is open.
Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen. 

Is betrouwbaar.
Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten en huisregels. Gebruik informatie alleen voor het doel van de vereniging. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt. 

Is zorgvuldig.
Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting. 

Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling.
Ga geen financieel belang aan die in strijd is of kan zijn met je functie. Bespreek een eventueel voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met het voltallige bestuur. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen. 

Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en dat er niet gerookt wordt wanneer de jeugd speelt.
Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het – samen met de leden, trainers en ouders – opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging. 

Neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend gedrag serieus.
Span je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid binnen de vereniging voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, vrijwilligers, supporters en anderen. 

Spant zich in om te werken met integere personen en organisaties.
Zorg ervoor dat de vereniging intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is (raadpleeg het Register met tuchtuitspraken seksuele intimidatie), vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar bijvoorbeeld handelspartners. 

Ziet toe op de naleving van regels en normen.
Zorg dat iedereen de reglementen, de huisregels en gedragscode naleeft. 

Gedragscode Sportbegeleiders: 

Een sportbegeleider (zoals een trainer, coach of scheidsrechter): 

Zorgt voor een veilige omgeving.
Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen. 

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Breng je sporters hier voor de start van elk seizoen over op de hoogte. 

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Voor het coachen en trainen van de jeugd kan je bovendien een Verklaring Omtrent Gedrag VOG overleggen. 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.
Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthou je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik. 

Respecteert het privéleven van de sporter.
Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers of douches. 

Tast niemand in zijn waarde aan.
Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthou je van grievende en/ of beledigende opmerkingen. 

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur. 

Ziet toe op naleving van regels en normen.
Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft. 

Is open en alert op waarschuwingssignalen.
Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland. 

Rookt niet en drinkt tijdens het coachen geen alcohol. En spreekt met jeugdteams en de ouders/begeleiders af dat er niet gerookt wordt en geen alcohol wordt gedronken in het bijzijn van de jeugd.