Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring 

Wyck Lions zet zich in voor een betrouwbare en gewaardeerde vereniging. Goede bescherming van persoonsgegevens is daarbij cruciaal. Je mag er daarom op vertrouwen dat wij persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en op een transparante wijze verwerken. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Voor de uitvoering van onze taken worden persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt bij het invullen van het webformulieren, het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en de verwerking van je inschrijving als lid van Wyck Lions. Voor onze online formulieren maken we gebruik van reCAPTCHA, waarvoor het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google gelden. 

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief wordt alleen jouw e-mailadres gebruikt. Dit adres wordt zo lang bewaard als dat je lid bent.  

De gegevens die je invult in één van de webformulieren worden alleen gebruikt voor het verwerken van je aanmelding voor activiteiten of je vraag of opmerking. Na afloop van de activiteit, je lidmaatschap of na beantwoording van je vraag of opmerking worden de gegevens permanent verwijderd. 

De gegevens die via deze formulier worden verzameld, zijn afhankelijk van het doel van het webformulier. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor het webformulier beschikbaar wordt gemaakt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij binnen dit formulier (kunnen) verwerken: 

 • Voor en achternaam 
 • Woonplaats 
 • Leeftijd (optioneel) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 

Als lid worden door Wyck Lions de volgende gegevens van jou verwerkt: 

 • Voorletters 
 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Straat en huisnummer 
 • Postcode 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Bank- of gironummer 
 • Naam ouder /voogd (optioneel) 
 • Straat en huisnummer ouder /voogd (optioneel) 
 • Postcode en woonplaats ouder /voogd (optioneel) 
 • Telefoonnummer ouder /voogd (optioneel) 
 • E-mailadres ouder /voogd (optioneel) 

Namen van leden worden vermeld op de website van Wyck Lions. Als je hier geen toestemming voor wilt verlenen, kun je dit aangeven via ons online contactformulier.
Na beëindiging van jouw lidmaatschap worden jouw gegevens om administratieve redenen bewaard. Je kunt op elk moment vragen om deze gegevens te verwijderen uit onze administratie. 

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag 

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan van een overeenkomst (lidmaatschap) en toestemming voor de automatische incasso (contributie). 

Bewaartermijn 

Wyck Lions bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

Delen met derden 

Wyck Lions verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging 

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan, neemt Wyck Lions passende maatregelen. 

Rechten van betrokkenen 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het online contactformulier. Het is belangrijk dat jij je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Contactgegevens 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met ons via het online contactformulier. 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.oi.