Huishoudelijk reglement

Huishoudelijkregelement

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Waar in het Huishoudelijk Reglement wordt gesproken van de mannelijke persoonsaanduiding,
worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.

JAARLIJKSE CONTRIBUTIE Artikel 1

 1. Alle leden, aspirantleden en donateurs zijn verplicht de jaarlijkse contributie op de
  door het bestuur te bepalen wijze bij vooruitbetaling te voldoen. Indien hieraan niet
  wordt voldaan kan het betreffende lid door het bestuur worden geschorst conform
  artikel 6 van de statuten.
 2. Degenen, die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, betalen een evenredig
  gedeelte van de contributie.
 3. Bestuursleden, clubscheidsrechters, coaches en trainers en andere (kader)leden kunnen
  voor een deel worden vrijgesteld van contributiebetaling. Voor wat betreft de hoogte en
  tijdsduur van de vrijstelling van de contributiebetaling beslist het bestuur, dat
  daarover zonodig jaarlijks verantwoording aflegt aan de Algemene Ledenvergadering.
 4. De contributie is verschuldigd vanaf de eerste volle maand na de schriftelijke inschrijving.
 5. Zwangere vrouwen, (dienstplichtige) militairen, langdurig zieken/geblesseerden kunnen op
  hun schriftelijk ingediende verzoek door het bestuur worden vrijgesteld van een gedeelte
  van de contributie. Zij dienen minimaal 3 maanden afwezig te zijn. Bij goedkeuring van hun
  verzoek behoeven zij gedurende de maanden van hun afwezigheid in verenigingsverband per
  maand slechts éénvierentwintigste gedeelte van de jaarlijkse contributie te betalen.

INSCHRIJFGELD Artikel 2

Leden en aspirantleden zijn bij inschrijving éénmalig inschrijfgeld verplicht. De Algemene
Ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur per categorie de hoogte vast.

BONDSBIJDRAGE Artikel 3

De bondsbijdrage is altijd volledig verschuldigd en dient of bij inschrijving maar altijd in
het eerste kwartaal, uiterlijk in het tweede kwartaal te worden vooruitbetaald. De KNBSB stelt
per categorie de hoogte vast. De bedragen en categorieën worden jaarlijks in één van de eerste
drie maanden van het jaar door het bestuur in het clubblad bekendgemaakt.

CATEGORIEËN VOOR JAARLIJKSE BIJDRAGEN Artikel 4

Er worden de volgende categorieën onderscheiden:

 1. Leden, ereleden en adspirantleden die aan de honk-, soft- of peanutbal-competitie deel
  (gaan) nemen en die aan het eind van het verenigingsjaar:

  1. de leeftijd van acht jaar nog niet hebben bereikt;
  2. de leeftijd van acht jaar, maar nog niet die van veertien jaar hebben bereikt;
  3. de leeftijd van veertien, maar nog niet die van achttien jaar hebben bereikt;
  4. de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
 2. Leden en ereleden die aan recreatiesoftbal- of slowpitchbalcompetitie deel (gaan) nemen.
 3. Leden en adspirantleden die niet aan een competitie deelnemen.
 4. Ereleden die niet aan een competitie deelnemen en gevestigd zijn:
  1. in Wijk bij Duurstede;
  2. buiten Wijk bij Duurstede.
 5. Donateurs
  1. met ontvangst clubblad en verenigingsstukken;
  2. zonder ontvangst clubblad en verenigingsstukken.

INDELING SPELENDE LEDEN VOOR DEELNAME AAN DE COMPETITIE KNBSB Artikel 5

 1. Er worden de volgende groepen onderscheiden:
  1. Peanuts, meisjes en jongens vanaf zes tot en met negen jaar.
  2. Pupillen softbal meisjes vanaf acht tot en met twaalf jaar.
  3. Pupillen honkbal, jongens van negen tot en met twaalf jaar.
  4. Adspiranten softbal, meisjes vanaf twaalf tot en met veertien jaar.
  5. Adspiranten honkbal, jongens vanaf twaalf tot en met vijftien jaar.
  6. Junioren softbal, meisjes vanaf dertien tot en met zeventien jaar.
  7. Junioren honkbal, jongens vanaf vijftien tot en met achttien jaar.
  8. Senioren softbal,
   • recreatie softbal, mannen en vrouwen vanaf zestien jaar en ouder;
   • dames softbal, vrouwen/meisjes vanaf veertien jaar en ouder;
   • heren softbal, mannen/jongens vanaf veertien jaar en ouder.
  9. Senioren honkbal, mannen/jongens vanaf zestien jaar en ouder.
 2. Bepalend voor de leeftijd is de leeftijd die men in het betreffende competitiejaar bereikt.
 3. Bepalend voor de indeling zijn de richtlijnen van de KNBSB. Dispensatie is toegestaan
  indien in overeenstemming met de richtlijnen van de KNBSB en met goedkeuring van de
  technische commissie.
 4. De technische commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de spelende leden in
  de in lid 1 bedoelde groepen.

GEBOUW EN ANDERE ACCOMMODATIES Artikel 6

 1. Het bestuur bepaalt de openings- en sluitingstijden van de tot zijn beschikking staande
  gebouwen en speelvelden, alsmede de trainingsaccommodatie(s) in de winter.
 2. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard
  ook van leden en derden in de in lid 1 bedoelde accommodatie(s).

LEDENADMINISTRATIE Artikel 7

De ledenadministratie kan ondergebracht worden bij een lid van de vereniging, die niet in het bestuur
zitting heeft. De secretaris blijft echter verantwoordelijk voor een juiste en actuele ledenadminsitratie.
Zowel intern als extern.

COMMISSIES Artikel 8

 1. Het bestuur kan taken delegeren door commissies in het leven te roepen. De volgende commissies
  zijn gekoppeld aan het bestuur:

  • de Technische Commissie (TC);
  • de Redactie:
  • de Toernooi Commissie:
  • de Activiteiten Commissie;
  • de Accommodatie Commissie.
 2. Voor iedere commissie is een bestuurslid verantwoordelijk. De verdeling van de commissies onder
  de bestuursleden, wordt in goed onderling overleg door het zittende bestuur zelf vastgesteld.
 3. Commissieleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

TECHNISCHE COMMISSIE Artikel 9

 1. De Technische Commissie bestaat uit meerdere leden.
 2. Onder deze commissie valt het wedstrijdsecretariaat honk- en softbal. Tevens is de commissie
  belast met scheidsrechterszaken, de vereniging betreffende.
 3. Het bestuurslid Technische Zaken neemt als bestuurscoördinator zitting in de Technische Commissie.
 4. De kerntaken van deze commissie zijn:
  1. het behartigen van de technische belangen van honk- en softbalteams en -spelers;
  2. het ondersteunen van coaches/kader van teams met technische adviezen;
  3. het verzorgen van (bij)scholing van kader, zowel in- als extern;
  4. het organiseren van clinics, spelregelavonden, scorecursussen;
  5. het in opdracht van het bestuur opstellen en uitvoeren van selectiebeleid;
  6. het organiseren en uitvoeren van veld-, zaal- en specialisatietrainingen;
  7. het adviseren, begroten en aanschaffen (na goedkeuring bestuur) van honk- en softbalmateriaal,
  8. het coordineren van het bezoeken van leden van bondsclinics en -trainingen;
  9. het adviseren van het bestuur bij het zoeken naar en aanstellen van trainers/coaches en scheidsrechters;
  10. het opstellen en uitvoeren van technische (meerjaren)plannen.
 5. De Technische Commissie dient jaarlijks in de najaarsvergadering een activiteitenplan en begroting
  voor het komende jaar in, ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

REDACTIE Artikel 10

 1. De redactie bestaat uit meerdere leden.
 2. Vanuit het bestuur coördineert een bestuurslid de Redactie, maar is geen commissielid.
 3. De kerntaken van de Redactie zijn:
  1. het verzorgen van de interne communicatie middels clubblad of anderszins;
  2. het verzorgen van de vorm, de inhoud en de vermenigvuldiging van het clubblad,
   dat minimaal 6 keer, maximaal 10 keer per jaar verschijnt;
  3. het verzorgen van de externe communicatie na goedkeuring van bestuur. Hieronder
   wordt ook verstaan promotiemateriaal en contacten met adverteerders.
 4. De Redactie dient jaarlijks in de najaarsvergadering een activiteitenplan en begroting
  voor het komende jaar in, ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
 5. De redactie heeft het recht bepaalde artikelen niet te plaatsen in het clubblad, nadat
  de betrokken schrijver daarover eerst is geïnformeerd. Bij anonieme artikelen is/zijn
  de schrijver(s) bekend bij de Redactie. Bestuursmededelingen worden altijd en onverkort
  opgenomen.

TOERNOOICOMMISSIE Artikel 11

 1. De Toernooicommissie bestaat uit meerdere leden.
 2. Vanuit het bestuur coördineert een bestuurslid de Toernooicommissie, maar is geen commissielid.
 3. De Toernooicommissie is in de breedste zin verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren en
  uitvoeren van zowel recreatieve als prestatieve toernooien van de vereniging, al dan niet in
  samenwerking met de Technische Commissie en/of Activiteiten Commissie. Onder toernooien wordt
  ook verstaan het (meehelpen) organiseren en het (meehelpen) uitvoeren van clinics.
 4. De Toernooi Commissie dient jaarlijks in de Najaarsvergadering een activiteitenplan en begroting
  voor het komende jaar in, ter goedkeuring van de algemene vergadering.

ACTIVITEITEN COMMISSIE Artikel 12

 1. De Activiteiten Commissie bestaat uit meerdere leden.
 2. Vanuit het bestuur coördineert een bestuurslid de Activiteiten Commissie, maar is geen commissielid.
 3. De Activiteiten Commissie bedenkt, organiseert en voert activiteiten uit voor alle leden, danwel voor
  specifieke groepen van leden.
 4. De activiteiten
  1. en/of het verbeteren/optimaliseren van de band tussen de leden onderling en met de vereniging;
  2. en/of het verkrijgen van financiële/materiële middelen voor de vereniging;
  3. en/of een wervend karakter voor mogelijke nieuwe leden, al dan niet in samenwerking met andere commissies.
 5. De Activiteiten Commissie dient jaarlijks in de najaarsvergadering een activiteitenplan en
  begroting voor het komende jaar in, ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

ACCOMMODATIE COMMISSIE Artikel 13

 1. De Accommodatie Commissie bestaat uit meerdere leden.
 2. Vanuit het bestuur coördineert een bestuurslid de Accommodatie Commissie, maar is geen commissielid.
 3. De Accommodatie Commissie is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden de accommodatie betreffende, zowel
  het onderhoud als de vernieuwing of het aanbrengen daarvan. De commissie kan daarbij worden geholpen
  door eigen leden of door leveranciers op het gebied van accommodaties.
 4. De Accommodatie Commissie onderhoudt in overleg met het bestuur regelmatig contact met de eigenaren van de
  buitenvelden inzake het onderhoud daarvan.
 5. De Accommodatie Commissie dient jaarlijks in de najaarsvergadering een activiteitenplan en begroting
  voor het komende jaar in, ter goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

HET BESTUUR Artikel 14

 1. Het bestuur, bestaande uit tenminste de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en bestuurslid
  Technische Zaken, heeft minimaal 5 leden.
 2. Elk bestuurslid is coördinator van een commissie. Behoudens het bestuurslid Technische Zaken neemt geen der
  bestuursleden zitting in commissies.
 3. Het bestuur heeft taken zoals vastgelegd in de statuten. Daarnaast is het verantwoordelijk voor het
  verenigingsbeleid welke in meerjarenplannen worden voorgelegd aan de leden, in samenhang met de financiële
  consequenties van die plannen.
 4. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. Ook aangaande de
  (meerjaren)plannen legt het bestuur jaarlijks in de najaarsvergadering verantwoording af en geeft
  al dan niet voorstellen inzake de (financiële) bijstelling ervan.
 5. In bestuursvergaderingen kunnen alleen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien meer dan de helft
  van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (de helft plus 1).
 6. In bijzondere spoedeisende gevallen kan van het in het vorige lid bepaalde worden afgeweken en kan de
  voorzitter in samenspraak met twee bestuursleden voorlopige beslissing(en) nemen. Deze beslissing(en)
  moet(en) op de eerstvolgende bestuursvergadering op de agenda worden geplaatst.
 7. Het bestuur vergadert minimaal eens per twee maanden en voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht. Voorts
  is de voorzitter verplicht een bestuursvergadering binnen twee weken te beleggen, indien tenminste twee
  bestuursleden hem dit schriftelijk ter kennis brengen. De vergaderingen van het bestuur zijn niet
  toegankelijk voor leden, tenzij zij daartoe door het bestuur worden uitgenodigd.
 8. Van alle vergaderingen van het bestuur worden notulen gemaakt.
 9. Het bestuur draagt zorg voor een rooster van aftreden van de bestuursleden. Dit rooster wordt jaarlijks in de
  najaarsvergadering bekend gemaakt.
 10. Het bestuur heeft te allen tijde toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering voor het aangaan van
  rechtshandelingen en het verrichten van investeringen boven een bedrag ter waarde van vijfduizend gulden (fl 5.000,-).

TAKEN VOORZITTER Artikel 15

 1. Algemeen bestuurlijke taken, voorzitter van bestuurs- en algemene vergaderingen.
 2. De voorzitter representeert zowel in- als extern de vereniging.
 3. De voorzitter heeft een initiërende, coördinerende, controlerende, stimulerende rol voor wat betreft meerjarenplannen, samenhang activiteiten, PR en de binding van de leden met de vereniging.

TAKEN SECRETARIS Artikel 16

 1. Verzorgen van agenda's, notulen/verslagen van bestuurs- en algemene vergaderingen.
 2. Verzorgen van de noodzakelijke uitgaande en binnenkomende correspondentie van zowel commissies, leden als
  derden. Alsmede de verzorging van de archieven daarvan.
 3. Het verzorgen van de ledenadministratie en verenigingsjaarverslag. Controle op Statuten en Huishoudelijk Reglement.

TAKEN PENNINGMEESTER Artikel 17

 1. Het verzorgen van de financiële administratie van de vereniging en controle op de naleving van goedgekeurde begrotingen.
 2. Het verzorgen van contributie-inning en van de betalingen aan derden.
 3. Het maken van de balans en staat van baten en lasten en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
 4. Het regelmatig informeren van het bestuur over de financiële zaken. Geeft adviezen om financiële positie van de vereniging te versterken.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN Artikel 18

 1. Algemene Ledenvergaderingen worden in maart en in het najaar gehouden.
 2. De volgende punten staan minimaal op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van maart:
  • vaststellen notulen najaarsvergadering;
  • jaarverslag vereniging;
  • jaarverslagen commissies;
  • jaarrekening van de vereniging; balans en staat van baten en lasten;
  • verslag kascontrole-commissie;
  • rondvraag;
 3. De volgende punten staan minimaal op de agenda van de Algemene Ledenvergadering in het najaar:
  • vaststellen notulen maart-vergadering;
  • (indien van toepassing) benoeming ereleden;
  • (indien van toepassing) wijzigingen Statuten en/of Huishoudelijk Reglement;
  • ontslag en/of verkiezing bestuursleden;
  • ontslag en/of benoeming voorzitter;
  • uitvoering beleidsplannen in het nieuwe jaar;
  • activiteitenplannen van
   1. Technische Commissie;
   2. Redactie;
   3. Toernooi Commissie;
   4. Activiteiten Commissie;
   5. Accommodatie Commissie;
  • begroting komende kalenderjaar;
  • vaststelling contributie/inschrijfgeld/bondsbijdrage/reiskosten;
  • benoeming kascontrole commissie;
  • rondvraag.

INTRODUCTIE Artikel 19

 1. Alle leden zijn gerechtigd tot introductie van mogelijke nieuwe leden. Introductie kan te allen tijde
  plaatsvinden, tenzij het bestuur daarvoor bepaalde periodes aanwijst.
 2. Introductie bij trainingen gebeurt altijd in overleg met de coach/trainer.
 3. Introductie geschiedt door inschrijving. Omschreven wordt de introductieperiode, maximaal één kalendermaand.
  De introducee is verantwoordelijk voor eventuele schade. Bij een leeftijd jonger dan 18 jaar moeten de
  ouders/verzorgers mede ondertekenen.
 4. Hiet bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een eind te maken.

WEDSTRIJDEN Artikel 20

 1. In samenwerking met de Technische en Toernooi Commissie is uitsluitend het bestuur bevoegd wedstrijden uit
  te schrijven op de eigen accommodatie. Het inschrijven als deelnemer aan door derden georganiseerde
  wedstrijden geschiedt door de Technische Commissie, onder goedkeuring van het bestuur.
 2. De leden die aan de in lid 1 bedoelde wedstrijden deelnemen moeten gekleed zijn in de volgende kleding:
  • deugdelijke (honkbal/softbal) sportschoenen
  • zwarte kousen
  • gele oversocks
  • zwarte broek met gele biezen
  • zwart shirt met gele biezen en gele opdruk Wyck Lions
  • wit (of geheel geel) ondershirt met gele mouwen
  • zwarte cap al dan niet met opdruk Wyck Lions
 3. Tijdens de introductie-periode zijn introducee's verzekerd. Aangezien introducee's geen lid zijn conform de
  Statuten, kunnen zij niet deelnemen aan de KNBSB-competitie. Introducee's kennen geen verplichtingen
  aangaande de in het lid 2 voorgeschreven kleding.
 4. Tot maximaal twee maanden na inschrijving zijn afwijkingen toegestaan van de kledingvoorschriften.

SPONSORING Artikel 21

 1. Onder sponsoring wordt verstaan:
  • het ontvangen van geld;
  • spelmateriaal of accommodatiemateriaal.
 2. Er is sprake van sponsoring indien de sponsor een tegenprestatie verlangt in de vorm van reclame.
 3. Uitsluitend het bestuur kan afspraken of overeenkomsten aangaan met sponsors.
 4. Indien er sprake is van teamsponsoring zal het bestuur in overleg treden met betreffende teams.

SLOTBEPALINGEN Artikel 22

 1. Bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement welke in strijd zijn met de Statuten zijn ongeldig.
 2. In de gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Deze
  beslissing wordt voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
 3. Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking op de datum van vaststelling in de Algemene
  Ledenvergadering.